เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เด็กชายภาคิณ เย็นฉ่ำ ระดับชั้นประถมศึกษา (ปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายปรีดี โสโป นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา และครอบครัวของเด็กชายภาคิณ เย็นฉ่ำ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เด็กชายภาคิณ เย็นฉ่ำ ระดับชั้นประถมศึกษา (ปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในการประชุม ณห้องมรกต ชั้น ๒ สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ