โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดขึ้นโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงกาารคลังว่าด้วยกันจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมหลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ