ประเมินพัฒนาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้นเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวเด็กชายสีฝุ่น กระจ่างมล และครอบครัวเด็กชายกวินภาพ บัวชื่น

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ได้ประเมินพัฒนาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้นเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวเด็กชายสีฝุ่น กระจ่างมล และครอบครัวเด็กชายกวินภาพ บัวชื่น โดยมี นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ