ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และไม่ศึกษาต่อ จำนวน ๑ ราย ณ บ้านพักนักเรียน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และไม่ศึกษาต่อ จำนวน ๑ ราย เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับตามศักยภาพและความเหมาะสม ณ บ้านพักนักเรียน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ