ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566
ศน.เกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อม ผอ.ฉัตรชัย กันดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อม ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน เป็นต้น
คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่าน ศน.และ ท่าน ผอ. สำหรับคำแนะนำและกำลังใจครับ/ค่ะ

สอบถามได้นะคะ