การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดที่ 1 นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านตะโก 2. โรงเรียนบ้านกุดเวียน 3. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ และ 4. โรงเรียนอนุบาลตาพระยา เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา งบประมาณ อาหารกลางวัน ฯ เพื่อเป็นการผนึกกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

คณะกรรมการชุดที่ 6 นางพรรณวิภา เทพขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 2. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3. โรงเรียนบ้านหนองมั่ง และ 4. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

คณะกรรมการชุดที่ 7 นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านวังยาว 2. โรงเรียนบีกริม 3. โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย และ 4. โรงเรียนบ้านคลองวัว

คณะกรรมการชุดที่ 13

นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านโคก 2. โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3. โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 4. โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 และ5. โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สอบถามได้นะคะ