“กิจกรรมจิตอาสา บริจาคหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว” ให้กับศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ใน “กิจกรรมจิตอาสา บริจาคหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว” ให้กับศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปส่งเสริมและพัฒนาทักษะ การอ่านออก เขียนได้ ให้กับนักเรียนประเทศกัมพูชาที่มีเชื้อสายไทย…

โดยมี นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสา บริจาคหนังสือเรียนไม่ได้ใช้แล้ว”ครั้งนี้..

สอบถามได้นะคะ