โรงเรียนบ้านห้วยชันเก็บผลผลิตข้าวนาปรัง 2566

18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านห้วยชัน โดยนายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวข้าวนาปรัง เพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2566 ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยชัน มีพื้นที่สำหรับทำนาจำนวนทั้งสิ้น 5 ไร่ ในพื้นที่ของแปลงนาสาธิตของหมู่บ้าน ทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการทำนาเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังได้ใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการแปลงนาสู่ห้องเรียนให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย ดังนี้ ใช้ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี การลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว ประเพณีการไหว้พระแม่โพสพ การบูรณาการความรู้แปลงนาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกทักษะชีวิต ความอดทน ความรับผิดชอบ การฝึกทักษะอาชีพการทำนา รวมถึงขั้นตอนการทำนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

ถ่ายภาพโดย : Supansa Phaksamrong

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

สอบถามได้นะคะ