การประชุมรายงานการติดตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) สพฐ. ครั้งที่ 2/2566

…วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมรายงานการติดตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2, นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางพรรณวิภา เทพขาม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุริยาพร กันดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวนพรัตน์ สว่างสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวปณิธาน ศรีศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาว เกศญา โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวปาณริศา ขุนพิทักษ์ นักจิตวิทยา (พนักงานราชการ) นางสาว ศศิธร กองวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว…

สอบถามได้นะคะ