ประชุมรับฟังผลการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดยนางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววัลย์ภา ทุมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังผลการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชกาาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ