ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยนายฐิติพงษ์ พยุหสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน ทั้งนี้ เป็นการผนึกกำลัง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ

สอบถามได้นะคะ