รับมอบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2566 

วันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี นายชัยรินทร์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เป็นประธานในการประชุม  ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนานครวิทยา

ในโอกาสนี้ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ได้รับรางวัล จำนวน 2 รายการ

1. นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรูเรื่อง ได้คะแนน 100 คะแนน

2. รางวัลโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา  ประวัติศาสตร์ชาติไทย

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ