การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. (Quick Policy : QP)

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเด็นในการติดตาม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ