การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การปฏิบัติงานการเงิน – การบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยรับตรวจกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ