การมอบเกียรติบัตร บุคคล องค์กร ที่มีผลงานคุณธรรมที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ “สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

และมอบเกียรติบัตรให้กับ “นายสงคราม สาลีนวน ประธานชมรมลูกจ้างประจำ สพป.สระแก้ว เขต 2” ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ขอให้ยึดมั่นในการทำคุณงามความดี เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

สอบถามได้นะคะ