จัดโครงการฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมลูกในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการฝึกทบทวนฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับ ผิดชอบงานลูกเสือ – เนตรนารี ในสถานศึกษา จำนวน ๑๑๘ แห่ง โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในโครงการฝึกทบทวนฯ

สอบถามได้นะคะ