กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษาจัดโครงการอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฏหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติต่อนักเรียนและนักศึกษา และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

สอบถามได้นะคะ