ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี

สอบถามได้นะคะ