ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ในการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในลักษณะเชิงรุกโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ ล่วงหน้า โดยนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ