เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ (จังหวัดสระแก้ว)

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา และนางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ (จังหวัดสระแก้ว) ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมฯ

สอบถามได้นะคะ