เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ (จังหวัดสระแก้ว)

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ (จังหวัดสระแก้ว) ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมฯ

สอบถามได้นะคะ