คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมายและคดี และนางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าของ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 7และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอบถามได้นะคะ