คณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลููกสร้างที่ขอรื้อถอน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนวัดหนองติม สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลููกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนวัดหนองติม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 452/2564 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

สอบถามได้นะคะ