วันสุนทรภู่

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์

*เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและนิยมความเป็นไทย

*เห็นความสำคัญของกวีเอกของไทยผู้สร้างสรรค์วรรณคดีไทยอันมีค่าให้เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคน

*ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานให้สำเร็จด้วยความอดทนและรอบคอบ

*มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

*พัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

*กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ