โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะกีฬา (คลีนิกกีฬาฟุตซอล)

วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะกีฬา (คลินิกกีฬาฟุตซอล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารปวราคารสโมสร (โดมกีฬา) โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ