ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านวังรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ท่าน ผอ.ชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ศน.เกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรและผู้บริหารกลุ่มปางสีดา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านวังรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ทักษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ ความปลอดภัยในสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุขภาวะที่ดี ตามนโยบาย สพฐ. ๔ ด้าน (ด้านความปลอดภัย : ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำ : ด้านคุณภาพ : ด้านประสิทธิภาพ)

สอบถามได้นะคะ