ประชุมคณะวิทยากรจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะวิทยากรจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ