ประชุมพิจารณาแนวทางการติดตาม ค้นหา และช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามศักยภาพและความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จัดประชุมพิจารณาแนวทางการติดตาม ค้นหา และช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามศักยภาพและความเหมาะสม ณ ห้องมรกต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรัชนี ยอดรัก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษราภรณ์ หนูแก้ว ปลัดอำเภออรัญประเทศ และนางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

สอบถามได้นะคะ