การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา การบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การจัดทำรายงานทางการเงิน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ