การลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และ โรงเรียนบ้านโคกไพล

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

…..เวลา 09.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ต้อนรับ ท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว (สกสค.) จังหวัดสระแก้ว และ นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครประจำจังหวัดสระแก้ว ในการติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา การคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน และสถานที่ก่อสร้างโรงอาหารฯ โดย นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ และพร้อมรับฟังคำแนะนำ…
….. เวลา 11.25 น. ท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว (สกสค.) จังหวัดสระแก้ว และ นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา การคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน โดย นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ และพร้อมรับฟังคำแนะนำ..

สอบถามได้นะคะ