จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง นายอาคม รุนสีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส และนางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

สอบถามได้นะคะ