จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา และเพื่อนที่ปรึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา และเพื่อนที่ปรึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันตนเองให้ห่างไกล จากยาเสพติด และเป็นแกนนำตรวจเฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้แก่ ครู และนักเรียนแกนนำลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๓๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๔ คน ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑ คน และนักเรียนแกนนำฯ จำนวน ๓ คน โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรบฯ

สอบถามได้นะคะ