ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามการคงอยู่ของเด็กออกกลางคันที่สามารถติดตามพบตัว และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามการคงอยู่ของเด็กออกกลางคันที่สามารถติดตามพบตัว และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี ๑ จังหวัดจันทบุรี

สอบถามได้นะคะ