เข้าร่วมการรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566…..
……..เวลา 13.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานรับตรวจ และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว…
………เวลา 16.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอารคารบ้านพักครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย นายพัชรพงษ์ สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ…

สอบถามได้นะคะ