การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน การจัดทำรายงานทา่งการเงิน การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณประเภทต่างๆ และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ