การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสื่อ โครงการนิเทศการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนมีครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๕๐ คน และมีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส โรงเรียนบ้านหันทราย โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒…….ภาพ // นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี ข่าว// นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ