การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายณรงค์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกลุ่มเครือข่าย และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ