ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยนางภาณุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมศิลปากร ให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประเมินแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ