เข้าตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียน ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอ ณ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว อำเภอวัฒนานคร และโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ

สอบถามได้นะคะ