เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. คณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปาณริศา ขุนพิทักษ์ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน นายฐิติพงษ์ พยุหสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ