การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา การจัดทำรายงานทางการเงิน การบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายได้สถานศึกษา และเงินรายได้แผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารงบประมาณและการดำเนินการทางการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี และโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

สอบถามได้นะคะ