การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพเพื่อรับรางวัล “IQA AWARD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธาน การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ เพื่อรับรางวัล “IQA AWARD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ,โรงเรียนบ้านสี่แยก ,โรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายวัลลพ วรนาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. ,นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ,นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุริยาพร กันดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๔ การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ และองค์ประกอบที่ ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้…..ภาพ // ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ