ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป ,นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) แจ้งข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒) จัดแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน “๒ ทศวรรษ สพฐ. ในการจัดการศึกษา” และ ๓) การศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุขพัทยา เพื่อนำไปต่อ ยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนการสร้างความสำนึกรักและกตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ….. ภาพ // ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ