การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงและหารือข้อราชการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ อีกทั้ง มีการแนะนำบุคลากรทางการศึกษา ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ