การประชุมมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗…..//นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ