การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินการดำเนินโครงการ ทั้งในและนอกแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต้องรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสของปีงบประมาณ//…….งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ