การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ตามที่ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้อนุญาต การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. น.ส.อัจฉราวดี จันทร์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2. นายเฉลิมชัย อุ่นชื่น ครูโรงเรียนซับม่วงวิทยา

3. น.ส.สุภาพร จอกโคกสูง ครูโรงเรียนบ้านบุกะสัง

4. น.ส.ชุติมา บาดาล ครูโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

และ 5. น.ส.กรวรรณ ฟองเกิด ครูโรงเรียนบ้านโคกสะแบง

ณ 10 กลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นั้น

กลุ่มนโยบายและแผน โดยนางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้อธิบายการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มนโยบายและแผน ให้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารับทราบ…

สอบถามได้นะคะ