พิธีการประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานฯ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

…วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน และการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ