กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต

 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล

กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ช่วงชั้นที่ 1(ป1-3) รางวัลชนะเลิศ

1.ด.ญ. มณัญชยา เพาะไธสง

2.ด.ญ.ขวัญข้าว สันประเทียบ

3.ด.ญ. ศุภสุตา คำพิบูลย์

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปิติญาภรณ์ ทศพักตร์

กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ช่วงชั้นที่ 2(ป4-6) รองชนะเลิศอันดับ 2

1.ด.ญ.สุธิมา เต็มผักแว่น

2.ด.ญ.กัญญาภัค พยุเวช

3.ด.ญ.พรนภา ปัญญา

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัตนาภรณ์ ซาซิโย

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ