การตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

…วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวันฯ
คณะกรรมการชุดที่ 10 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านชับนกแก้ว 2. โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 3. โรงเรียนวัดพุทธิสาร 4. โรงเรียนบ้านหนองเรือ 5. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

คณะกรรมการชุดที่ 13 นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา (ประธานกลุ่มเครือข่ายนครธรรม) และนางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านบุกะสัง 2. โรงเรียนบ้านหนองแวง 3. โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 4. โรงเรียนบ้านหนองหมู

คณะกรรมการชุดที่ 16 นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป้งคอม (ประธานกลุ่มไตรมิตร) จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านเขาจาน 2. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 3. โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 4. โรงเรียนบ้านพร้าว

คณะกรรมการชุดที่ 18 นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย (ประธานกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช) และนางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2. โรงเรียนบ้านกุดม่วง 3. โรงเรียนบ้านด่าน 4. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 5. โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย…

สอบถามได้นะคะ